میرحسین میدونم به گوشهات به صدای خیابون که ما بگیم یاحسین و آزادت کنیم

منم خودم همین فکر رو میکردم که تو دستگیر بشی  غوغا میکنم ولی راستشو بخوای خورد به عیدجات خالی با خانوم رفتیم دوبی ،بعدشم امدیم این قبض های گاز اومد خیلی زیاد بود ،گفتم دیگه مردم بخاطره تو نیان بخاطر پول  گاز میان  بعدشم سید تاجیک به فائزه فوش داد سرگرم اون شدم .میدونم رو حساب غیرت من افتادی جلو ولی راستشو بخوای من این کار نیستم غیرت اون عربی داشت که نشست تو میدون حقشو گرفت ،اون عربی داشت که پای پیاده شهر به شهر با قذافی جنگید ،اون مادر سوریه ای با غیرت بود که بچه به دست اومد تو خیابون ،من اینکاره نیستم  منتظرم نباش .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: